N83 Bus Route: เส้นทางและเวลาเดินทาง

N83 Bus Route: เส้นทางและเวลาเดินทาง

N83 Bus Route เป็นเส้นทางรถเมล์ที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเส้นทางที่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ

เส้นทาง N83 จะเริ่มต้นจากสถานีขนส่งศรีรัตนาชินที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทอง จากนั้นจะผ่านทางถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนวัชรพล โดยจะมีจุดจอดรถตามทางเส้น สามารถใช้บริการขึ้น-ลงรถได้ที่จุดปลายทางต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง

เวลาที่รถเมล์ N83 จะเริ่มต้นเดินทางทุกวันจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ถึง 23.00 น. โดยจะมีระยะเวลาการเดินทางขึ้น-ลงรถที่มีความถี่ประมาณ 15-20 นาทีต่อคันรถเมล์

โดย N83 Bus Route เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีความสะดวกสบายและปลอดภัย ให้บริการตลอดวันเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคนในพื้นที่นี้