การระบุรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางจิตชนิด N83.8

ICD-10 หมายถึงระบบการจำแนกโรคที่ใช้รหัสสำหรับการระบุโรคต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภาษาอังกฤษชื่อว่า International Classification of Diseases ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันทั่วไปที่สุดในการระบุโรคและปัญหาสุขภาพทั่วๆ ไป

N83.8 เป็นรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางจิตชนิดใดๆ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติทางจิตที่กำลังว่าที่เข้าถึงแผนการรักษาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาการวิตวา, โรคปลายสมองระบบประสาท, โรคซึมเศร้า หรือโรคที่ก่อให้เกิดความเครียด การดูถูกที่ใช้รหัส N83.8 ใน ICD-10 จะช่วยให้ผู้ใช้บริการทางการแพทย์สามารถระบุภัยพิบัติทางจิตที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

การระบุรหัส ICD-10 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอ้างอิงและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การทราบรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางจิตชนิด N83.8 จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลทางการแพทย์ด้านนี้

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณในการเข้าใจเกี่ยวกับรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางจิตชนิด N83.8 อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์